TR | EN
    
PLANLAMA

2010-2013 Bölge Plan

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere kurulmuştur.
Bu amacı gerçekleştirmek için, bölgenin mevcut durumunu saptamak ve ihtiyaçlarını açık bir biçimde ortaya koymak bir gereklilik arz etmektedir. Bu çerçevede, katılımcı yapıya haiz hazırlık süreci sonucunda bir bölge planı şekillenmiştir. Sanayi ve ticaretin kentlerde yoğunlaşması, kır nüfusunun kente göçünü hızlandırmıştır. Bunun sonucu olarak kentle kır arasında başlayan ekonomik sosyal ve kültürel farklılaşma giderek artmış, konut ve altyapı yetersizliği ile çevre kirliliği gibi yeni sorunlar ortaya çıkmıştır.
Söz konusu bölge planı, dünyada yaşanan ekonomik ve sosyal değişimlerin getirdiği kentleşme sürecinin yol açtığı bölgeler arası gelişmişlik farkını en aza indirgemeyi amaçlamaktadır. Bölgeler arası gelişmişlik farkı parametreleri ekonomik, sosyo‐kültürel, mekansal faktörler ve eğitim, sağlık, turizm ve spor gibi alanlarla ilgili faktörleri de kapsamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda üniversiteler, yerel yönetimler gibi kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve toplumun diğer kesimlerinin bölgenin kalkınması sürecine katılım ve koordinasyonu büyük önem taşımaktadır. Bölge planının hazırlık sürecinde kamu kurumlarından temel veriler alınmış, illerde ve ilçelerde GZFT analizleri düzenlenmiş, anket çalışmaları yapılmış ve uzman personelimiz çeşitli eğitim faaliyetlerine katılmıştır. Yapılan tüm çalışmalar sonucunda bölge vizyonu, belirlenerek amaçlar, hedefler ve stratejiler ortaya konmuştur.
Bölgenin sorunlarına ve gereksinimlerine merkezden ziyade yerinden çareler üretmeyi hedefleyen bölge planı ile, yerel öğelerin bu sürece katılımı ile birlikte uygulama sürecinde teknik ve mali desteklerin bölge planı önceliklerine uygun olarak yönlendirilmesi ile çok daha verimli sonuçlar doğurması hedeflenmektedir. Bununla birlikte, bölgeye aktarılacak ulusal ve uluslararası kaynakların daha doğru ve gerçekçi bir biçimde değerlendirilerek bölgenin ihtiyaç ve taleplerine en iyi şekilde cevap vermesi öngörülmektedir.
Bu süreçte Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na gerekli her türlü desteği sağlayan başta T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı olmak üzere, ORAN Yönetim ve Kalkınma Kurulu’nun değerli Başkan ve Üyeleri ile bu çalışmaya katkıda bulunan tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına, temsilcilerine ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bölge planının hazırlanmasında özveriyle çalışan ve bölge planının uygulama sürecinde de aynı şekilde yoğun mesai harcayacak olan Ajans’ın değerli uzman ve destek personelini tebrik ederim.
Sonuç olarak; Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin kalkınması için ilk defa yerel tarafından hazırlanmış olan bu bölge planının Türkiye’ye ve Orta Anadolu’ya en iyi şekilde faydalı olmasını temenni eder, saygılar sunarım.

Ahmet Emin KİLCİ
Genel Sekreter
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı