TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Destek Programları
4 Şubat 2019 Pazartesi
Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 13,5 milyon TL bütçeli 2019 Yılı Destek Programları 30 Ocak 2019 tarihinde Manisa ilinde yapılan açılış toplantısı ile kamuoyuna ilan edilmiştir.

2019 yılında 10 Milyon TL bütçeli Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP), 2,5 Milyon TL bütçeli 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı ve 1 Milyon TL bütçeli 2019 Yılı Teknik Destek Programı (2019 TD) olmak üzere toplam 3 ayrı program uygulanacaktır.

Programlara ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru rehberleri Ajans internet sitesinde yer almaktadır.

1) YENİ NESİL EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI (YENEP)

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yönelik hazırlanan YENEP kapsamında TR33 Bölgesi’nin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik, üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmakta olup program için 10 Milyon TL mali kaynak tahsis edilmiştir.

Program kapsamında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri uygun başvuru sahipleri olup bu kurumların aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:

 Öncelik 1: 6-14 yaş arası öncelikli olmak üzere eğitim çağındaki çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve bu atölyelerde görev alacak nitelikli bir eğitim kadrosunun oluşturulması

 Öncelik 2: Bölgedeki mevcut kodlama atölyelerinin teknolojik ve beşeri altyapısının güncel teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmesi

 Öncelik 3: Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında özellikle il/ilçe merkezinden uzaktaki köy ve beldelerde eğitim görmekte olan çocuklara hizmet vermek üzere mobil kendin yap atölyelerinin oluşturulması

Programa sunulacak projelerde yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları ve OSB’ler ortak olarak yer alabilecektir.

Programın son başvuru zamanı; elektronik ortamda (KAYS) proje başvurularının yapılması için 7 Nisan 2019 saat 23:59; proje taahhütnamelerinin Ajansa teslimi içinse 12 Nisan 2019 saat 18:00’dır.

2) 2019 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI (2019 FD)

2019 FD kapsamında TR33 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Ajansın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek nitelikteki fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmakta olup program için 2,5 Milyon TL mali kaynak tahsis edilmiştir.

Program kapsamında başvuru rehberinde belirtilen uygun başvuru sahiplerinin aşağıdaki önceliklere yönelik projeleri desteklenecektir:

 Öncelik 1: Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SATUR SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

 Öncelik 2: Savunma Teknolojileri Geliştirme Kümesi Sonuç Odaklı Programı (SATEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

 Öncelik 3: Deri ve Tekstil Sektörlerinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (DERTEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

 Öncelik 4: Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler Sonuç Odaklı Programı (KEN SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

 Öncelik 5: Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

 Öncelik 6: SOP’lar dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilitelerin hazırlanması

Programın son başvuru zamanı; elektronik ortamda (KAYS) proje başvurularının yapılması için 22 Aralık 2019 saat 23:59; proje taahhütnamelerinin Ajansa teslimi içinse 27 Aralık 2019 saat 18:00’dır.

2) 2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (2019 TD)

2019 TD kapsamında TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Ajansın ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmakta olup program için 1 Milyon TL mali kaynak tahsis edilmiştir.

Program kapsamında başvuru rehberinde belirtilen uygun başvuru sahiplerinin aşağıdaki önceliklere yönelik faaliyetleri desteklenecektir:

 Öncelik 1: BİGEM kapsamında belirlenen 8+1 sektöre (C10 Gıda, C13 Tekstil, C15 Deri, C22 Kauçuk ve Plastik, C23 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler, C25 Fabrikasyon Metal Ürünler, C27 Elektrikli Teçhizat, C31 Mobilya + I55 Turizm) yönelik faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin (üretici, tedarikçi, hizmet sağlayıcı) niteliğinin geliştirilmesi amacıyla ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

 Öncelik 2: Ajansın 2019 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların (SATUR SOP, SATEK SOP, DERTEK SOP, KEN SOP, GENÇ SOP) özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak yönde kurumsal kapasiteyi geliştirecek eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

 Öncelik 3: SOP’lar dışında kalan belirli konularda yerel yönetimlerin, kamu kurum/kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi
Program 6 dönem halinde uygulanacak olup dönemler itibarıyla son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Dönem No Faaliyetin KAYS Girişi ve Onayı Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi

Dönem 1
28.02.2019 | 17:00
28.02.2019 | 18:00

Dönem 2
30.04.2019 | 17:00
30.04.2019 | 18:00

Dönem 3
28.06.2019 | 17:00
28.06.2019 | 18:00

Dönem 4
29.08.2019 | 17:00
29.08.2019 | 18:00

Dönem 5
31.10.2019 | 17:00
31.10.2019 | 18:00

Dönem 6
24.12.2019 | 23:59
27.12.2019 | 18:00
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

İRTİBAT
İlgili Birim: Program Yönetimi Birimi (PYB)
Tel: 0274 271 77 61-62 / Dahili: 184,186
Faks: 0274 271 77 63
E-Posta: pyb@zafer.gov.tr
İnternet Sitesi: http://www.zafer.gov.tr