TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Yatırım Teşvik Rehberi
26 Eylül 2017 Salı

2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir.

Türkiye’nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak hazırlanmıştır.

Yatırım Teşvik Mevzuatında, bugüne kadar 11 adet Karar ve 3 adet Tebliğ değişikliği gerçekleştirilmiş olup, bu değişiklikler ile yatırımcı lehine uygulamalar başlatılmıştır.

Yatırımların, ekonomik ve sosyal açıdan göreceli olarak daha az gelişmiş illere yönlendirilerek bu illerde istihdamın artırılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve cari açıkla mücadele amacıyla, yatırımlardaki devlet katkısının artırılması bağlamında, bazıları yeni getirilen, bazıları ise iyileştirilen teşvik unsurları bulunmaktadır.

Uygulama amacı, kullanılan enstrümanlar ve yöntem bakımından gelişmelere göre hızla adapte edilebilen dinamik bir müdahale aracı olması, devlet yardımlarını ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde önemli bir konuma getirmiştir.

Yeni Teşvik Sistemi 5(beş) ana başlığa ayrılmış olup; Genel Teşvik Uygulaması, Bölgesel Teşvik Uygulaması, Büyük Ölçekli Yatırımlar, Stratejik Yatırımlar ve Öncelikli Yatırımlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Yeni Teşvik Sistemi kapsamında; Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi desteği, yatırım yeri tahsisi ve KDV iadesi destekleri bulunmaktadır.

Yeni teşvik sistemi ile birlikte Kalkınma Ajanslarına yerel birim olarak, Toplam Sabit Yatırım Tutarı 10.000.000 TL’ye kadar olan Genel ve Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi düzenleme, yatırımların gerçekleşme durumlarını izleme, Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma Ekspertiz yapma ve Kapatma Vizesi düzenleme görevleri verilmiştir.

Yeni teşvik sisteminden yatırımcılarımızın daha iyi faydalanmaları için Yatırım Teşvik Rehberi’ni hazırlamış bulunuyor ve yeni teşvik sisteminin bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz.

2017 Yatırım Teşvik Rehberine ulaşmak için Yatırım Destek Ofislerimizle irtibata geçebilirsiniz.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

GENEL SEKRETERLİĞİ