TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Onaylandı
20 Ocak 2015 Salı

19.01.2014

Bölge Planı; ulusal düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile bölgesel ve yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirlemek; kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek; bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak; kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak; yerel potansiyeli harekete geçirmek ve bölgesel program ve projelere temel oluşturmak üzere hazırlanan, bölgesel düzeyde sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini ve yerleşmelerin gelişme potansiyelini belirleyen plandır.

Kalkınma Bakanlığı'nın 15.11.2012 tarih ve 4914 sayılı yazısıyla, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi çerçevesinde, “Kayseri, Sivas ve Yozgat” illerini kapsayan TR72 Bölgesi için 2014-2023 dönemi Bölge Planını hazırlama yetkisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na verilmiştir. Bu doğrultuda, TR72 Bölgesi’nin kalkınmasına yön verecek politikaları belirlemek üzere, 2014-2023 dönemi Bölge Planı ilgili tüm tarafların katkısı ile Bölge’nin 10 yıllık geleceğini belirlemek üzere hazırlanmıştır. Ajans Yönetim Kurulu onayı ile söz konusu plan, Kalkınma Bakanlığı’na sunulmuştur.

Sonrasında, TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı, 20.11.2014 tarihinde Bölgesel Gelişme Komitesi toplantısında görüşülüp, kurumların görüşleri doğrultusunda nihai hale getirilmiş ve 641 sayılı Kalkınma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A Maddesi gereğince Sn. Başbakanımız başkanlığında oluşturulan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunun 30.12.2014 tarih ve 2014/1 sayılı Karar ile onaylanmıştır.

Kanun gereğince kalkınma ajanslarının çalışmalarını yönlendiren temel stratejik çerçeve olan bölge planları yerel yönetimlerin stratejik planları ve imara ilişkin planlar açısından da referans belgelerdir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesinde belediyeler ve il özel idarelerinin stratejik planlarını varsa bölge planına uygun olarak hazırlamalarına yönelik hükümler bulunmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanununun 5. ve 8. maddeleri gereğince Çevre Düzeni, Nazım ve Uygulama İmar Planlarının bölge plan kararlarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planına ulaşmak için tıklayınız.