TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı TR72 (Kayseri – Sivas – Yozgat) Düzey 2 Bölgesi Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan
27 Ağustos 2021 Cuma

OrtaAnadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı teklif çağrısı kapsamında “Yozgat Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı” 1 Temmuz 2021tarihinde ilan edilmiştir. Program kapsamında sunulacak projelerin başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre mali ve teknik açılardan değerlendirilmesi için bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.


  1. Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler

BağımsızDeğerlendirici olarak görev almak isteyenlerin en az lisans mezunu olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program başlıkları ile ilgili alanlarda toplamda en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır:

vProje yazma, yürütme ve değerlendirme tecrübesi

vTeknik ve mali değerlendirme bilgisi (bir işletmenin finansal yapısını yorumlayabilme ve finansal tablo analizi yapabilme)

vKalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri hakkında bilgi ve tecrübe düzeyi

vAlanı ile ilgili iş deneyimi ve bilgi düzeyi

vKırsal Kalkınma konusunda bilgi ve tecrübe düzeyi

vBağımsız değerlendirici ve\veya dış uzmanlık deneyimi sahibi olmak ve bunu belgelemek (Kalkınma Ajansı, Ulusal Ajans, SODES Programı, vb.)

vUlusal ve uluslararası hibe programları kapsamında desteklenen projelere ilişkin proje uygulama deneyimine sahip olmak (mali destek programı tasarımı, değerlendirmesi, izlemesi, uygulama süreçleri kapsamında ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.


  1. Bağımsız Değerlendiriciler ile İlgili Diğer Hususlar

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olmasıgerekmektedir. Bağımsız Değerlendiriciler, kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız değerlendiricilerin değerlendirme aşamasındaki faaliyetlerini tarafsızlık, gizlilik ve eşitlik prensipleri çerçevesinde gerçekleştirir. Bu kapsamda, bağımsız değerlendiricilerin;

a.Kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendirmemesi,

b.Proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri hiçbir koşulda, diğer bilgileri ise ajansın uygun görüşü alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmaması,

c.Görev aldığı bir destek programı kapsamında hiçbir projeye, proje fikri üretilmesi, başvuru formu ve diğer belgelerin doldurulması konularında müdahil olmamış olması,

d.Değerlendirdikleri projelerin sahipleri ve ortakları ile değerlendirme sürecinde hiçbir şekilde iletişime geçmemesi,

e.Kendilerine verilen projeleri, belirlenen kurallar ve standartlara bağlı olarak değerlendirmesi,

f.Değerlendirdikleri projelerin destek alması durumunda bu projelerin uygulamasında yer almaması,

g.Menfaat ilişkisi kapsamında değerlendirilebilecek faaliyetlerde bulunmaması gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai işlemler ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanları, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmez. Bu çerçevede Bağımsız Değerlendiriciler, Kalkınma Ajansları Yönetim Siteminde (KAYS) örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde bir günde en fazla 3 (üç) proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla 25 (yirmi beş) proje teklifini değerlendirebileceklerdir. T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.


  1. Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılacak?

Bağımsız Değerlendirici adayları, başvurularını KAYS üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) yapmalıdırlar. Bağımsız Değerlendirici başvuruları 27.08.2021 – 14.09.2021 tarihleri arasında kabul edilecektir. Son başvuru tarih ve saati 14.09.2021 saat 23.59’dur. Son başvuru zamanından sonra yapılan başvurular ile KAYS üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bağımsız Değerlendirici adaylarından, KAYS’ta yer alan standart alanların doldurulmasına ek olarak aşağıda belirtilen dokümanları hazırlayıp, KAYS’a yüklemeleri ve değerlendirme sürecine başlamadan önce Ajans’a teslim etmeleri istenecektir:

vNüfus Cüzdanı

vÖzgeçmiş

vDiploma/lar (En az lisans düzeyinde olmak üzere sahip olunan yüksek lisans ve doktora öğrenimine ilişkin)

vUzmanlık alanı ve deneyimi ile ilgili alınan belge veya sertifikalar

vDeğerlendirme tecrübelerini gösterir katılım belgesi veya sertifika

vAlanında en az 5 yıl iş tecrübesini gösterir çalışmış olduğu/çalıştığı kurum(lar) /firma(lar) dan alınmış bonservis/hizmet belgesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış hizmet dökümü

vKAYS şablon belgelerinde bulunan taahhütname

vAdli sicil kaydı

Seçilen Bağımsız Değerlendiricilerden başvuru aşamasında sunmuş oldukları bilgileri doğrulayacak belgelerin asılları (nüfus cüzdanı, diploma, sertifika vb.)sözleşme öncesi talep edilecek ve/veya Ajans onaylı fotokopileri dosyalarına eklenecektir.


  1. Bağımsız Değerlendirici Seçimi Nasıl Yapılır?

Bağımsız Değerlendiricilerin konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğünde yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla tespit ve tayin edilir. Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer alması uygun görülenlerin listesi seçim komisyonunun görüşleri doğrultusunda Genel Sekreterce onaylanır.

Teklif çağrısı döneminde proje başvurularını değerlendirmek üzere seçilecek Bağımsız Değerlendiricilere tebligat yalnızca e-posta ve telefon yoluyla yapılacak olup; ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır(Bağımsız değerlendirici adayları geçerli bir telefon numarası ve e-posta adresi sunmakla sorumludur. Seçilen bağımsız değerlendiricilerle, e-posta ve/veya telefonla iletişime geçilememesi durumunda, bu bağımsız değerlendiriciler değerlendirme sürecinde yer alma haklarını kaybederler).

Telefon ve/veya e-posta yoluyla iletişime geçilen Bağımsız Değerlendiricilerden, ilgili tarihlerde görev alabilecek olanlardan Uygunluk Beyanını imzalayıp taranmış halini Ajans’a ulaştırmaları istenecektir.


  1. Bağımsız Değerlendiricilerin Çalışma Şartları

Ajanstarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda Bağımsız Değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve Bağımsız Değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Seçilenbağımsız değerlendiricilerin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından27 Eylül – 17 Ekim 2021 tarihleri arasında görevlendirilmeleri planlanmaktadır.Çalışmalar tam zamanlı ve09:00-18:00saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonunu da kapsayabilir.


  1. BağımsızDeğerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

Kamupersoneli dışındaki Bağımsız Değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, Ajans tarafından akdedilecek ve sözleşmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız Değerlendiricilere ücretleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Yükseköğretim kurumlarından başvuracak öğretim görevlilerinin kurumlarından görevlendirme yazısı almaları gerekmektedir.


ÜCRETLENDİRME


Değerlendirme Ücreti Tavanı

Kamu Personeli Olmayan Bağımsız Değerlendiriciler

Değerlendirilen Proje Başına: Aylık Asgari Ücret Net Tutarının azami % 25’i ödenecektir.

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları *

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına proje başına Aylık Asgari Ücret Net Tutarının azami % 25’i yatırılacaktır.

Kamu Personeli Statüsünde Olup Değerlendirme Ücreti Alamayan Bağımsız Değerlendiriciler

Çevrimiçi değerlendirme süreci uygulanması durumunda Kamu personellerine değerlendirme ücreti ödenmeyecektir. Çevrimiçi uygulama olmaması durumunda görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalar karşılanacaktır.

*2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu’nun 37. Maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına ödenecektir.


  1. ProgramBilgileri


Programlar hakkında daha detaylı bilgi için Başvuru Rehberlerine ve diğer ilgili belgelere Ajans internet sitesinden www.oran.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Bilgi İçin;

Tel:(0 352) 352 67 26E-posta:kskb@oran.org.tr


Kamuoyuna ilanen duyurulur.

GÜNCEL HABERLER