TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

SOGEP 2024 Ön Başvuru Süreci Başlamıştır
8 Ocak 2024 Pazartesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) ilişkin proje hazırlık süreci, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından TR72 Bölgesi genelinde başlatılmıştır.


Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın hedefi; uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.


SOGEP 2024 programında; Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için özel kesim kuruluşları bu program kapsamında başvuru sahibi ve proje ortağı olabilir. Siyasi partiler ve alt birimleri dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler de proje kapsamında iştirakçi olarak yer alabilir.


Hazırlanacak projelerin aşağıda yer alan önceliklerden en az bir tanesi ile ilişkili olması, asgari 1 Milyon TL bütçeli olması ve asgari eş finansman tutarının proje bütçesinin %25’i kadar olması ön koşuldur.


Programın öncelikleri;


Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Öncelik 3: Sosyal İçerme

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk


Özel sektör sadece öncelik 4 kapsamında başvuru sahibi olarak proje sunabilir. Özel sektör tarafından sunulan sosyal sorumluluk projelerine değerlendirmede avantaj sağlanacaktır.


Bununla birlikte projelerin desteklenme şansını artırmak adına oluşturulacak projelerde; istihdama katılımın (özellikle genç ve kadın istihdamı) kolaylaştırılması, mesleki eğitime katkı sağlanması, üretime yönelik olması, proje sonuçlarının kırsal kesimde yaşayanları ve toplumun dezavantajlı kesimlerini etkilemesi, atıl durumdaki kamu binalarının kullanılması ve eş finansman tutarının yüksek tutulması gibi hususlarının göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir.


Program hazırlık çalışmalarında öncelikli olarak bölgedeki paydaşlardan proje fikirlerine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin hazırlanması ve bu dokümanların Ajans ile paylaşılması beklenmektedir. Proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin 09.02.2024 (Cuma) tarihine kadar sogep@oran.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.


SOGEP 2024 Programı ile ilgili detaylı bilgilendirme, 12 Ocak 2024 (Cuma) günü saat 10:00’da aşağıdaki bağlantı yoluyla çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecektir.


https://us06web.zoom.us/j/81332967495?pwd=nkIbnObJAvEWy7E2RROuRS1OvE0MWx.1