TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Araç İhale İlanı
1 Aralık 2017 Cuma

T.C.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

29/11/2017

İHALE İLANI

İhaleyi gerçekleştirecek olan idarenin:

a) Adı : T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

b) Adresi : Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6, P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ

c) Telefon No : 0352 352 67 26

d) Faks No : 0352 352 67 33

İhale konusu işin;

a) Niteliği ve Süresi : Araç Kiralama Hizmeti Alımı, 24 ay süreli (01.01.2018-31.12.2019 tarihleri arası)

b) Türü : Hizmet Alımı

c) Yapılacağı yer : Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Hizmet Binası, Kocasinan\ KAYSERİ

d) İhale Usulü : Açık İhale

Satın alma konusu işi için ihaleye katılma şartları ve istenen belgeler:

1. Katılma Şartları

1.1. Son 1 yıl içerisinde Kamu İhalelerine katılmaktan men edilmiş olmamak,

1.2. Herhangi bir Kalkınma Ajansı tarafından ihale yasaklısı olarak ilan edilmiş olmamak,

1.3. Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esaslarının 41. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak,

1.4. İdari ve teknik şartnamede talep edilen yeterliliklere ve istenen şartlara sahip olmak,

1.5. İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır,

1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

1.7. Ajansa teslim edilecek araçların yüklenicinin mülkiyetinde olması (kiralık olmaması) şarttır.

1.8. Şirket ortaklarının veya şahıs şirketi sahiplerinin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler ihaleye başvuruda bulunamaz. Buna rağmen teklif verenlerin teklifleri geçersiz kabul edilir.

2. İstenen Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

2.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2.2. Son 1 ay içinde alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

2.3. İsteklinin vergi dairesi veya mali müşavir onaylı son döneme ait (2016) bilanço ve gelir tablosu,

2.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2.5. İdari Şartname ekinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu,

2.6. Teklif tutarının en az % 3’ü kadar geçici teminat (Teminat olarak kabul edilecek değerler idare şartnamede belirtilmektedir), Nakdi teminatların, Ajansın, T.C. Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi TR44 0001 2009 4890 0006 0000 06 TL hesabına yatırılması gerekmektedir,

2.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

2.8. İhale dosyasının bedelinin ödendiğine dair belge banka dekontu,

2.9. Banka Referans mektubu,

2.10. İsteklinin teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere, ihale konusu işe iş deneyimini gösteren iş bitirme belgesi,

2.11. İhale günündeki aya ait kayıtlı olduğu odadan alınmış İhalelere Katılmasında Sakınca Yoktur Belgesi,

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

3. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

4. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

İhale belgelerinin görülebileceği yer:

Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6, P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ

İhale dosyası satış bedeli:

İhale dosyası satış bedeli 150,00-TL olup ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dosya bedeli T.C. Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi TR44 0001 2009 4890 0006 0000 06 TL hesabına yatırılmış olup teklif dosyasında işlem dekontunun ibrazı zorunludur.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 15/12/2017 Cuma günü saat 10:00

Kargo ve postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Teklifler, 15/12/2017 Cuma günü saat 10:00’da, Mevlana Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, No: 79, Kat: 5-6, P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.