TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

CMDP 2024 Yılı Başvuru Süreci Başlamıştır
19 Mart 2024 Salı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP), ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yerelde kalkınma ajansları tarafından uygulanmaktadır.


CMDP Usul ve Esaslarında belirtilen öncelik alanlarına göre programa "İstihdam Kapasitesinin Artırılması", "Üretim Kapasitesinin Artırılması", "Verimliliğin Desteklenmesi", Teknolojinin ve Yenilikçiliğin Desteklenmesi" ve "İhracat Kapasitesinin Artırılması" konularında proje kabul edilmektedir. Asgari bütçesi 1 milyon TL ve uygulama süresi azami 18 ay olan projeler uygun bulunmaktadır. Projelerde asgari eş finansman oranı % 10 olup eş finansman oranının yüksek tutulması tavsiye edilmektedir.


Programın Sivas uygulaması, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmektedir. Program kapsamında; Ek-1'de yer alan öncelik alanlarına uygun taslak proje tekliflerinin 8 Mayıs 2024 tarihi mesai bitimine kadar Ek-2'de yer alan Proje Değerlendirme Raporu formatında Ajansımıza sunulması gerekmektedir. ÇED yönetmeliğine tabi olan projeler için ÇED olumlu kararı veya ÇED Gerekli Değildir kararı ve projeye konu taşınmazların mülkiyet ve proje kapsamında tahsis durumunu gösterir belgeler, proje değerlendirme raporu ekinde sunulması gerekmektedir. Programa yönelik proje geliştirmeyi planlayan kurumların ilk aşamada Ajansımız Sivas Yatırım Destek Ofisi ile irtibat kurması önerilmektedir.


CMDP 2024 Yılı Bilgilendirme Toplantısı 22 Mart 2024 saat 10:30'da Ajansımız tarafından çevrimiçi şekilde gerçekleştirilecektir. Bağlantı linki aşağıda verilen toplantıya, programa proje başvurusu yapmayı planlayan kurumların katılım sağlaması beklenmektedir.


Bilgilerinize sunulur


Toplantı Linki


Konu: ORAN | CMDP 2024 Yılı Bilgilendirme Toplantısı

Zaman: 22 Mar 2024 10:30 ÖÖ İstanbul

https://us06web.zoom.us/j/2950294924?pwd=jyav742DFKADkq1hTMbm9sO0HHRsNM.1&omn=88107355562

Toplantı Kimliği: 295 029 4924

Parola: DCu390Ek-1: ÖNCELİK ALANLARI VE ÖRNEK PROJE KONULARI


1. İstihdam Kapasitesinin Artırılması


• Organize sanayi bölgelerinde ve uygun küçük sanayi sitelerinde mesleki eğitime yönelik uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulması

• İstihdamın artırılmasına hızla katkı sağlayabilecek yeni iş alanları (lojistik, ticaret, turizm gibi) veya üretim aşamalarının (düşük teknolojili imalat, operasyon hizmetleri, çağrı merkezleri gibi) geliştirilmesi


2. Üretim Kapasitesinin Artırılması


• Sanayileşmenin organize alanlara yönlendirilmesi

• Yüksek katma değer yaratan sektörlerde gelişme gösteren kümelerin desteklenmesi

• Kümelenme odaklı ihtisas organize sanayi bölgelerinin oluşturulması

• Şehir içinde kalmış sanayi alanlarının yenilikçi işlevlerle yerinde dönüşümünün desteklenmesi

• Organize sanayi bölgelerinin kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi


3. Verimliliğin Desteklenmesi


• Verimlilik ve kalite artışı sağlanmasına yönelik olarak model fabrikaların kurulması gibi üretim sürecininiyileştirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi

• KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin, verimliliği artıracak yönde geliştirilmesi


4. Teknoloji ve Yenilikçiliğin Desteklenmesi


• Çekim merkezlerinin önceliklerine uygun olarak yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilik kapasitesinin artırılması amacıyla üniversite-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi

• Organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgelerinde firmaların ortak ihtiyaçlarına yönelik olarak ihracat, yenilikçilik, tasarım, dijital dönüşüm ve kurumsal gelişim vb. konularda destek hizmetleri sağlanması amaçlı danışmanlık merkezlerinin oluşturulması

• Sanayi ve teknoloji bölgelerinde (organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri) rekabetçiliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan test, kalibrasyon, prototipleme gibi ortak hizmetlerin sunulması ve kalitesinin artırılması

• Bölgede mevcut olan ortak kullanıma yönelik kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarlarının makine ekipman ve teknoloji altyapıları ile kapasitelerinin geliştirilmesi ya da ilave ihtiyacın belirlenmesi halinde yenilerinin kurulması


5. İhracat Kapasitesinin Artırılması


• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye Lojistik Master Planı kapsamında belirlenen lojistik merkezlerinin hizmet altyapısının geliştirilmesi

• İhracatın geliştirilmesine yönelik ortak altyapılar/faaliyetler/destek hizmetleri

• Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle bu ürünlerin ihracatının ve kent ekonomisine katkısının artırılması