TR | EN
    

BİZDEN HABERLER

2020 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlanı
9 Aralık 2020 Çarşamba

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

TR72 (KAYSERİ – SİVAS – YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN


OrtaAnadolu Kalkınma Ajansı 2020 yılı teklif çağrısı kapsamında“2020 Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı”16 Kasım 2020tarihinde ilan edilmiştir. Program kapsamında sunulacak projelerin başvuru rehberlerinde belirtilecek esaslara göre mali ve teknik açılardan değerlendirilmesi için bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.


1.Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler

BağımsızDeğerlendirici olarak görev almak isteyenlerin en az lisans mezunu olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program başlıkları ile ilgili alanlarda toplamda en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.


Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır:

*Proje yazma, yürütme ve değerlendirme tecrübesi

*Teknik ve mali değerlendirme bilgisi (bir işletmenin finansal yapısını yorumlayabilme ve finansal tablo analizi yapabilme)

*Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri hakkında bilgi ve tecrübe düzeyi

*Alanı ile ilgili iş deneyimi ve bilgi düzeyi

*Kırsal Kalkınma konusunda bilgi ve tecrübe düzeyi

*Bağımsız değerlendiricilik ve\veya dış uzmanlık deneyimi sahibi olmak ve bunu belgelemek (Kalkınma Ajansı, Ulusal Ajans, SODES Programı, vb.)

*Ulusal ve uluslararası hibe programları kapsamında desteklenen projelere ilişkin proje uygulama deneyimine sahip olmak (mali destek programı tasarımı, değerlendirmesi, izlemesi, uygulama süreçleri kapsamında ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.


2.Bağımsız Değerlendiriciler ile İlgili Diğer Hususlar

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olmasıgerekmektedir. Bağımsız Değerlendiriciler, kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremezler.

Bağımsız değerlendiricilerin değerlendirme aşamasındaki faaliyetlerini tarafsızlık, gizlilik ve eşitlik prensipleri çerçevesinde gerçekleştirir. Bu kapsamda, bağımsız değerlendiricilerin;

a.Kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendirmemesi,

b.Proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri hiçbir koşulda, diğer bilgileri ise ajansın uygun görüşü alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmaması,

c.Görev aldığı bir destek programı kapsamında hiçbir projeye, proje fikri üretilmesi, başvuru formu ve diğer belgelerin doldurulması konularında müdahil olmamış olması,

d.Değerlendirdikleri projelerin sahipleri ve ortakları ile değerlendirme sürecinde hiçbir şekilde iletişime geçmemesi,

e.Kendilerine verilen projeleri, belirlenen kurallar ve standartlara bağlı olarak değerlendirmesi,

f.Değerlendirdikleri projelerin destek alması durumunda bu projelerin uygulamasında yer almaması,

g.Menfaat ilişkisi kapsamında değerlendirilebilecek faaliyetlerde bulunmaması gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai işlemler ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanları, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmez. Bu çerçevede Bağımsız Değerlendiriciler, Kalkınma Ajansları Yönetim Siteminde (KAYS) örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı dönemindebir günde en fazla 3 (üç) proje teklifiolmak üzere toplamdaen fazla 25 (yirmi beş) proje teklifinideğerlendirebileceklerdir. T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.


3.Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılacak?

Bağımsız Değerlendirici adayları, başvurularını KAYS üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) yapmalıdırlar. Bağımsız Değerlendirici başvuruları09.12.2020 – 31.12.2020tarihleri arasında kabul edilecektir.Son başvuru tarih ve saati31.12.2020 saat 23.59’dur.Son başvuru zamanından sonra yapılan başvurular ile KAYS üzerinden yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bağımsız Değerlendirici adaylarından, KAYS’ta yer alan standart alanların doldurulmasına ek olarakaşağıda belirtilen dokümanları hazırlayıp, KAYS’a yüklemeleri ve değerlendirme sürecine başlamadan önce Ajans’a teslim etmeleri istenecektir:

*Nüfus Cüzdanı

*Özgeçmiş

*Diploma/lar (En az lisans düzeyinde olmak üzere sahip olunan yüksek lisans ve doktora öğrenimine ilişkin)

*Uzmanlık alanı ve deneyimi ile ilgili alınan belge veya sertifikalar

*Değerlendirme tecrübelerini gösterir katılım belgesi veya sertifika

*Alanında en az 5 yıl iş tecrübesini gösterir çalışmış olduğu/çalıştığı kurum(lar) /firma(lar) dan alınmış bonservis/hizmet belgesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış hizmet dökümü

vKAYS şablon belgelerinde bulunan taahhütname

vAdli sicil kaydı

Seçilen Bağımsız Değerlendiricilerden başvuru aşamasındasunmuş oldukları bilgileri doğrulayacak belgelerin asılları(nüfus cüzdanı, diploma, sertifika vb.)sözleşme öncesi talep edilecekve/veya Ajans onaylı fotokopileri dosyalarına eklenecektir.


4.Bağımsız Değerlendirici Seçimi Nasıl Yapılır?

Bağımsız Değerlendiricilerin konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğünde yüz yüze görüşme, telefon veya video konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla tespit ve tayin edilir. Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer alması uygun görülenlerin listesi seçim komisyonunun görüşleri doğrultusunda Genel Sekreterce onaylanır.

Teklif çağrısı döneminde proje başvurularını değerlendirmek üzere seçilecek Bağımsız Değerlendiricilere tebligat yalnızca e-posta ve telefon yoluyla yapılacak olup; ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır(Bağımsız değerlendirici adayları geçerli bir telefon numarası ve e-posta adresi sunmakla sorumludur. Seçilen bağımsız değerlendiricilerle,e-posta ve/veya telefonlailetişime geçilememesi durumunda, bu bağımsız değerlendiriciler değerlendirme sürecinde yer alma haklarını kaybederler).

Telefon ve/veya e-posta yoluyla iletişime geçilen Bağımsız Değerlendiricilerden, ilgili tarihlerde görev alabilecek olanlardan Uygunluk Beyanını imzalayıp taranmış halini Ajans’a ulaştırmaları istenecektir.


5.Bağımsız Değerlendiricilerin Çalışma Şartları

Ajanstarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda Bağımsız Değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve Bağımsız Değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Seçilenbağımsız değerlendiricilerin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından10 – 30 Ocak 2021tarihleri arasında görevlendirilmeleri planlanmaktadır.Çalışmalar tam zamanlı ve09:00-18:00saatleri arasında olacaktır.Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonunu da kapsayabilir. Ajans, pandemi koşulları gereği bağımsız değerlendirme süreçleriniçevrimiçi olarak uzaktangerçekleştirecektir.


6.BağımsızDeğerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

Kamupersoneli dışındaki Bağımsız Değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, Ajans tarafından akdedilecek ve sözleşmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız Değerlendiricilere ücretleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.


Yükseköğretim kurumlarından başvuracak öğretim görevlilerinin kurumlarından görevlendirme yazısı almaları gerekmektedir.


ÜCRETLENDİRME


Değerlendirme Ücreti Tavanı

Kamu Personeli Olmayan Bağımsız Değerlendiriciler

Değerlendirilen Proje Başına: Aylık Asgari Ücret Net Tutarınınazami% 25’i ödenecektir.

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları *

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına proje başına Aylık Asgari Ücret Net Tutarınınazami% 25’i yatırılacaktır.

Kamu Personeli Statüsünde Olup Değerlendirme Ücreti Alamayan Bağımsız Değerlendiriciler

Çevrimiçi değerlendirme süreci uygulanacağı için Kamu personellerine değerlendirme ücreti ödenmeyecektir.

*2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu’nun 37. Maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına ödenecektir.


7.ProgramBilgileri

PROGRAM KÜNYESİPROGRAMIN ADI

KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN REFERANS NUMARASI

TR72/21/KIRSAL

TOPLAM BÜTÇE

15.000.000 TLPROGRAMIN AMACI

TR72 Bölgesinde tarım ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin, yenilikçi uygulamaların ve örgütlenmenin yaygınlaştırılması; kırsal turizme yönelik destinasyonlarının oluşturulması, tanıtılması ve cazibesinin artırılması yoluyla kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlanmasıPROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1.Tarım ve hayvancılık alanında kırsalda örgütlenmenin, kooperatifçiliğin ve kadın istihdamının artırılması, başta kadınlar tarafından üretilen ürünler olmak üzere diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin markalaşma ve pazarlama imkânlarının artırılması

Öncelik 2.Katma değerli tarım ürünleri üretiminin artırılması ve/veya ata tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 3.Yenilikçi, teknolojik tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması

Öncelik 4.Tarım ve hayvancılık alanında kaynak verimliliğinin artırılması

Öncelik 5.Kırsala ait turizm değerlerine yönelik üretim ve uygulamaların çeşitlendirilmesiyle kırsalda alternatif turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

ASGARİ/ AZAMİ DESTEK MİKTARI

250.000 TL / 1.000.000 TL

ASGARİ/ AZAMİ DESTEK ORANI

Kâr Amacı Gütmeyen

Kooperatifler ve Birlikler için: 25 % / 90 %

Diğer Başvuru Sahipleri İçin: 25 % / 75 %

AZAMİ PROJE SÜRESİ

18 Ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Valilikler

Kaymakamlıklar

Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler

Üniversiteler

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler


PROGRAMA SON BAŞVURU TARİHİ


31 Aralık 2020

(KAYS üzerinden son başvuru tarihine kadar başvurusu tamamlanan projeler için taahhütnameler07 Ocak 2021saat 17:00’ye kadar e-imza ile imzalanmalı veya ıslak imzalı taahhütname Ajansa matbu olarak ulaştırılmalıdır.)Programlar hakkında daha detaylı bilgi için Başvuru Rehberlerine ve diğer ilgili belgelere Ajans internet sitesindenwww.oran.gov.tradresinden ulaşılabilir.


Bilgi İçin;
Tel:(0 352) 352 67 26
E-posta:kskb@oran.org.tr

Kamuoyuna ilanen duyurulur.