Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2015-2019 Stratejik Planı

YÖNETİM KURULU SUNUŞU

 Bölgesel kalkınma hedeflerinin başarılması, bölgesel potansiyeller ve kalkınma ihtiyaçları ile kalkınmanın önünde engel teşkil eden sorunların doğru belirlenmesi; buna göre, uygun çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi ve potansiyellerinin gereğince değerlendirilmesine yönelik doğru stratejiler geliştirilmesi ve geliştirilen stratejilerin ilgili kurum/kuruluşlarca sahip olunan imkân ve kaynaklar nispetince uygulanmasından geçmektedir.

Bu doğrultuda, mali saydamlık, hesap verebilirlik, kaliteli hizmet sunumu ve performans ilkeleri çerçevesinde, görev ve yetki alanları dâhilinde kurumların geleceğe dönük orta ve uzun vadeli hedeflerini çizmede bir araç olarak kullanılan stratejik planlama yaklaşımı, tüm dünyada olduğu gibi, son zamanlarda ülkemizde de ön plana çıkmaktadır.

Kalkınma Ajansları temelde hizmet verdikleri bölgelerde bölgesel gelişmeyi sağlamak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bölgesel gelişmişlik seviyesinin artırılmasında önemli roller üstlenen Kalkınma Ajanslarının geleceğe dönük, amaç ve stratejik hedefler belirlerken, katılımcı bir anlayışla stratejik plan yaklaşımını kullanması ve kurumsal yol haritalarını çizmeleri; tahsis edilen kaynakların belirlenen stratejik öncelikler doğrultusunda yerinde ve etkin kullanımı ve alınan yönetsel kararların hayata geçirilmesi açısından oldukça önemlidir.

Bu amaçla, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2015-2019 dönemi Stratejik Planı ortak aklı baz alan, paydaş odaklı bir yaklaşımla hazırlanmış, plan ile günlük işlerden ziyade gerçekçi ve vizyoner bir bakış açısıyla orta ve uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde Ajans Çalışma Programları ve Bütçe hazırlık ve uygulama süreçlerine de temel teşkil edecek çalışma, bölgesel gelişme yolunda bir ölçüde Ajansın pusulası işlevini görecektir.

Bu vesileyle, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında ve bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda son derece önemli olduğuna inandığım çalışmanın bölgemiz ve nihayetinde ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.

Abdulkadir YAZICI

Yozgat Valisi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ

Kalkınma Ajansları; kamu ve özel kesim ile sivil toplum kuruluşları (STK) arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulmuş kamu kurumlarıdır. Kalkınma Ajansları hizmet ettikleri bölgelerde bu önemli görev ve fonksiyonlarını yerine getirirken, mali saydamlık, hesap verebilirlik ve kaliteli hizmet sağlama gibi unsurlar da Ajansların görev ve sorumluluklarının bir parçasını oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, Kalkınma Ajansları bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında tahsis edilen kamu kaynaklarını yerinde ve etkin kullanan ve dağıtan kurumlar oldukları kadar, bölge için sundukları hizmetin kalitesini de sürekli artırmayı hedefleyen bir anlayışı benimsemişlerdir. Bu anlayış doğrultusunda, Kayseri, Sivas ve Yozgat’tan oluşan TR72 Bölgesinde hizmet sunan Ajansımız, 2015-2019 döneminde orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve politikaları, hedef ve öncelikleri belirlemeye yönelik bir Stratejik Plan çalışması yürütmüştür.

İç ve dış paydaş anketleri vasıtasıyla, değerli paydaşlarımızın görüş ve önerilerinin de Stratejik Plana yansıtıldığı çalışmalar kapsamında, Ajansımız faaliyet ve hizmetleri hakkında iyileştirmeye açık alanlar tespit edilmiş, çözüme yönelik stratejilerin geliştirilmesi sağlanmıştır.

5449 sayılı Kanunla belirlenen hedeflerimize ulaşmada önemli katkı sağlayacak çalışmanın bölgemize hayırlı olmasını diler, Stratejik Plan hazırlık çalışmalarında emeği geçen personelimize ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

                                                                                                                    

Fatih GAVGACI

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Genel Sekreter V.